İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.  (“İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş.”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I.  İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

 

Şirket tarafından işlenebilecek kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

 

II. Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar doğrultusunda İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

III. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde:

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş. adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, kamera kayıtları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri, internet sitemizdeki üye kayıt formları ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK madde 5 ve 6’da öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen hukuki sebeplerden (i) kanunlarda öngörülme, (ii) sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin ifası, (ii) bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için veri işlemenin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda edinilir.  

V. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini uygun düzeyde koruyabilmek adına gereken tüm makul teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

VI. İlgili Kişinin Hakları

İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler https://kultur.istanbul/kultur-a-s/kisisel-verilerin-korunmasi/veri-sorumlusuna-basvuru-formu/ linkinde yer verilen Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizin Maltepe Mahallesi 328. Sokak No: 49 / Zeytinburnu İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunarak aşağıda yer alan haklarını kullanabilirler:

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınır.